header image

Millora el clima escolar

Millora el clima escolar

L'educació diferenciada ofereix a l'alumnat un entorn d'aprenentatge més lliure de pressions socials, estereotips i convencionalismes, en què tots dos sexes poden explorar amb més serenitat les seves fortaleses i relacionar-se amb els àmbits acadèmics d'una manera més desinhibida.

Aquest model d'organització escolar ofereix un ambient d’estudi amb un to més marcadament formatiu i acadèmic.

NOIES

Els entorns d'un sol sexe desafien la cultura de gènere que sovint envolta les assignatures de les escoles mixtes: en una escola de noies, per exemple, no hi ha assignatures "de nois", i les noies poden experimentar amb assignatures tradicionalment considerades "de nois "amb més llibertat, veure de què són capaces i guanyar en autoestima i ambició acadèmica. A més, les noies aprenen en un clima alternatiu que rebaixa l'obsessió social i mediàtica per l'estètica i el culte al cos.

NOIS

A les escoles diferenciades, els nois aprenen en un entorn que filtra moltes de les actituds anti-acadèmiques de la masculinitat. Estudien en un espai segur i motivador, que els permet desitjar, exhibir i combinar l'èxit esportiu i l'èxit acadèmic. Els nois es beneficien de manera especial del ventall de models positius de masculinitat que els ofereixen els professors. Aprendre en un entorn que minimitza els efectes indesitjats de la polarització sexual contribueix a descobrir i apuntar la personalitat i estimula a buscar les preferències i les vocacions professionals amb més amplitud.

L'escola diferenciada facilita una major possibilitat per seguir un mètode  d'ensenyament que s'adapti millor a les seves característiques psicològiques i motivacionals: la forma de motivar els nois té característiques diferents a la de les noies (Vallance, 2002).

Així mateix,  hi ha investigacions que posen de manifest les diferències de motivació entre les alumnes i els alumnes .

  • Diferents interessos en noies i nois a totes les edats.
  • Diferències en les atribucions que els i les alumnes fan de l'èxit i del fracàs.
  • Diferències a l'hora d'interpretar les dificultats acadèmiques.
  • Diferències a l'hora d'afrontar l'activitat escolar. 

Alguns informes destaquen que, a les escoles diferenciades, es generen millors relacions amb el professor i entre iguals: sentiment d'unitat, més respecte als professors, menys conductes disruptives i majors influències positives d'uns alumnes sobre els altres (US Department of Education, 2008). 

TWITTER