header image

sobre easse

sobre easse

Kim jeste?my? 

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Zró?nicowanej (ang. European Association of Single-Sex  Education - EASSE) jest organizacj? non-profit z siedzib? w Londynie, zrzeszaj?c? osoby fizyczne i podmioty prowadz?ce dzia?alno?? edukacyjn? z ponad szesnastu krajów europejskich, które s? zainteresowane rozwojem i promocj? edukacji zró?nicowanej - stylem organizacji nauczania, który jest obecny praktycznie we wszystkich krajach ?wiata.

Obecnie EASSE zrzesza 152 placówki szkolne z ró?nych krajów UE, które kszta?c? ponad 100 tys. uczniów.

Czym si? zajmujemy?

  • Opracowania i badania naukowe dotycz?ce edukacji zró?nicowanej.
  • Realizacja projektów i programów maj?cych na celu promowanie wiedzy i rozpowszechnianie informacji w?ród podmiotów spo?eczno?ci szkolnej na temat zasad edukacji zró?nicowanej i rzeczywistej równo?ci kobiet i m??czyzn.
  • Tworzenie sieci lub organizowanie spotka? s?u??cych wymianie do?wiadcze? dotycz?cych nauczania i p?ci.
  • Organizowanie wydarze? i publikacje maj?ce na celu wymian? wiedzy i rozpowszechnianie informacji na temat edukacji zró?nicowanej.
  • Kszta?cenie nauczycieli pracuj?cych w szko?ach realizuj?cych koncepcj? nauczania zró?nicowanego lub w szko?ach mieszanych w zakresie wdra?ania strategii dydaktycznych i programów nauczania przyczyniaj?cych si? do rozwijania umiej?tno?ci swoich uczniów.
  • Doradztwo prawne i promocja praw i interesów placówek szkolnych stosuj?cych system edukacji zró?nicowanej oraz rodzin, które wybra?y lub chc? wdro?y? model zró?nicowany w swojej placówce.