header image

Równe szanse dla dziewcz?t i ch?opców

Równe szanse dla dziewcz?t i ch?opców

Edukacja zró?nicowana ze wzgl?du na p?e? to model pedagogiczny, który opieraj?c si? na zasadzie równo?ci szans ch?opców i dziewcz?t, pozwala na dostosowanie sposobu kszta?cenia do stylu uczenia si? ch?opców i dziewczynek. Edukacja zró?nicowana pozwala na rzeczywiste wyrównanie szans uczniów i uczennic, a przy tym nie ogranicza ich zdolno?ci ani wybieranych przez nich kierunków rozwoju.

Na ca?ym ?wiecie odnotowuje si? silny wzrost zainteresowania edukacj? zró?nicowan? i to w zupe?nie 
ró?nych obszarach, krajach, kulturach i rzeczywisto?ciach politycznych, ale przede wszystkim w krajach rozwini?tych. Taki model organizacji nauczania jest jeszcze jedn? form? kszta?cenia w ramach systemu szkolnictwa, a jego mocne strony i korzy?ci, jakie zapewnia, wzbogacaj? dost?pn? dla spo?ecze?stwa ofert? edukacyjn?.

Model ten dopasowuje si? do wszystkich ?rodowisk i ró?nych potrzeb edukacyjnych (szko?y 
przeznaczone dla uczniów jednej p?ci, klasy zró?nicowane w szko?ach koedukacyjnych, oddzielne zaj?cia w wybranych okresach nauczania lub w ramach konkretnych przedmiotów). Zapewnia obu p?ciom takie same mo?liwo?ci edukacyjne - ch?opcy i dziewczynki realizuj? w odr?bnych placówkach ten sam program nauczania, maj? do dyspozycji takie samo wyposa?enie i pomoce naukowe oraz wykwalifikowan? kadr? nauczycielsk?. 

TWITTER