header image

Sprzyjaj?ca atmosfera szkolna

Sprzyjaj?ca atmosfera szkolna

Edukacja zró?nicowana zapewnia uczniom swobodniejsze ?rodowisko szkolne, w którym s? oni w mniejszym stopniu nara?eni na presje spo?eczne, nie ulegaj? stereotypom ani obowi?zuj?cym konwenansom. Zarówno ch?opcy, jak i dziewcz?ta mog? w takim ?rodowisku w niezak?ócony sposób odkrywa? swoje mocne strony i poznawa? obszary wiedzy bez ?adnych ogranicze?.

W ramach takiego modelu organizacji nauczania w ?rodowisku szkolnym k?adzie si? wi?kszy nacisk na kszta?cenie i zdobywanie wiedzy.

KORZY?CI DLA DZIEWCZ?T

Zaj?cia, w których bior? udzia? same dziewczynki, sprzyjaj? zwalczaniu stereotypów zwi?zanych z p?ci?, które cz?sto s? widoczne na lekcjach w szko?ach koedukacyjnych - np. w szkole, do której ucz?szczaj? same dziewczynki ?adne przedmioty nie s? uwa?ane za typowo „ch?opi?ce” i dziewczynki mog? w bardziej swobodny sposób sprawdzi? si? w nich, odkry?, na co je sta?, a dzi?ki temu zwi?kszy? pewno?? siebie i podnie?? swoje ambicje naukowe. Ponadto dziewczynki ucz? si? w ?rodowisku stanowi?cym alternatyw? dla otoczenia, w którym media i spo?ecze?stwo promuj? kult cia?a i podkre?laj? znaczenie wygl?du zewn?trznego.

KORZY?CI DLA CH?OPCÓW

W szko?ach realizuj?cych koncepcj? edukacji zró?nicowanej ch?opcy ucz? si? w ?rodowisku, do którego nie dopuszcza si? wielu przeszkadzaj?cych w nauce, typowo ch?opi?cych zachowa?. Zaj?cia odbywaj? w bezpiecznym i motywuj?cym otoczeniu, które pozwala im na rozwijanie swoich d??e?, eksponowanie ich i ??czenie sukcesów sportowych z naukowymi. Ch?opcy odnosz? szczególny po?ytek z pozytywnych m?skich wzorców, jakie przekazuj? im ich nauczyciele. Nauka w ?rodowisku z ograniczonym do minimum niepo??danym wp?ywem polaryzacji p?ciowej przyczynia si? do odkrywania i pracowania nad osobowo?ci? oraz stanowi bodziec do szerszego poszukiwania w?asnych zainteresowa? i kierunków rozwoju zawodowego. 

TWITTER