header image

Poprawa wyników w nauce

Poprawa wyników w nauce

Niektóre kraje najbardziej rozwini?te (takie jak Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia i Francja) wykorzysta?y swoje wcze?niejsze do?wiadczenia i wprowadzi?y specjalne programy nauczania zró?nicowanego jako ?rodek s?u??cy zmniejszeniu liczby osób przedwcze?nie przerywaj?cych nauk? i osi?ganiu przez uczniów lepszych wyników.

Komisja Europejska ponownie potwierdzi?a swój cel polegaj?cy na zmniejszeniu liczby uczniów przedwcze?nie ko?cz?cych nauk?, tak aby w 2020 r. nie przekracza?a ona poziomu 10% w ca?ej UE. W 2011 r. 13,5% uczniów w wieku od 18 do 24 lat porzuci?o nauk?, nie ko?cz?c obowi?zkowej szko?y ?redniej (11,6% dziewcz?t i 15,3% ch?opców).

Z danych opublikowanych przez organy mi?dzynarodowe wynika, ?e p?e? ma decyduj?ce znaczenie, je?li chodzi o dane dotycz?ce liczby osób porzucaj?cych nauk?. Liczba ta w przypadku ch?opców nieustannie wzrasta, w szczególno?ci w krajach takich jak: Malta (38,9%), Hiszpania (31%), Portugalia (28,2%), Islandia (22,2%) i W?ochy (21%).

Edukacja zró?nicowana, która dostosowuje si? do rytmu dojrzewania i stylów uczenia si? ch?opców i dziewcz?t, umo?liwia osi?ganie dobrych wyników w nauce, co przyczynia si? do zmniejszenia liczby osób przedwcze?nie porzucaj?cych szko??.  

?ród?a 
Early leavers from education and training by sex 2011. % of the population aged 18-24 with at most lower secondary education and not in further education or training. .

TWITTER