header image

Droga do sukcesu na studiach

Droga do sukcesu na studiach

Edukacja zró?nicowana mo?e przyczyni? si? nie tylko do zmniejszenia liczby osób porzucaj?cych nauk?, ale równie? do osi?gania lepszych wyników przez uczniów. Dobre wyniki w nauce s? jedn? z przyczyn, dla których rodzice wybieraj? edukacj? zró?nicowan?.

Anglia jest jednym z krajów o najd?u?szej tradycji szkolnictwa z odr?bnymi placówkami dla uczniów i uczennic. W 2012 roku w?ród dziesi?ciu najlepszych szkó? w kraju znalaz?y si? cztery szko?y m?skie, cztery szko?y ?e?skie i dwie szko?y koedukacyjne.

Ju? w 2002 roku z badania przeprowadzonego przez Narodow? Fundacj? na rzecz Bada? nad Edukacj? (NFER), w którym uwzgl?dniono 3000 angielskich szkó? ?rednich i 370 tys. uczniów, wynika?o, ?e wyniki w nauce dziewcz?t i ch?opców w jednop?ciowych szko?ach publicznych by?y znacznie wy?sze ni? wyniki uczniów szkó? mieszanych. Nie jest zatem przypadkiem, ?e Biuro Standardów w Edukacji (OFSTED), oficjalny organ doradczy Zjednoczonego Królestwa, zaleca oddzielne nauczanie szkolne, aby unikn?? du?ych ró?nic w poziomie nauczania ch?opców i dziewcz?t.

Je?li we?miemy pod uwag? wyniki opublikowane przez The Telegraph, najcz??ciej kupowany dziennik w Wielkiej Brytanii, uczniowie szkó? zró?nicowanych osi?gaj? du?o lepsze wyniki na egzaminach maturalnych ni? uczniowie szkó? mieszanych.

Podobna sytuacja ma miejsce w Kanadzie, gdzie ponad po?owa spo?ród dwudziestu szkó? osi?gaj?cych najlepsze wyniki nauczania to szko?y m?skie lub ?e?skie.

W Australii do podobnych wniosków dosz?a Australijska Rada Bada? Edukacyjnych (ACER) w 2001 r. na podstawie przeprowadzonego badania, w którym wzi??o udzia? 370 tys. uczniów. Wed?ug tego niezale?nego organu, wyniki w nauce uczniów klas jednop?ciowych by?y o 15-22% wy?sze ni? uczniów, którzy ucz?szczali do szkó? mieszanych. 

Equal and Different? Yes, but what Really Matters? También http://www.acer.edu.au
A-Level results 2012: results from 427 state schools. The Daily Telegraph 17 de agosto de 2012 http://www.telegraph.co.uk/education/leaguetables/9482674/A-Level-results-2012-results-from-427-state-schools.html 

TWITTER