header image

Lepsze perspektywy zawodowe

Lepsze perspektywy zawodowe

Edukacja zró?nicowana daje ch?opcom i dziewcz?tom wi?ksz? dowolno?? wyboru przedmiotów i kierunków rozwoju zawodowego niezwi?zanych z ich p?ci?. Ró?nice w wynikach i umiej?tno?ciach nabytych przez ch?opców i dziewczynki w okresie szkolnym maj? wp?yw na kierunki studiów i zawody, jakie wybior? oni w przysz?o?ci. Dobrym przyk?adem jest udzia? poszczególnych p?ci na kierunkach technicznych i z dziedziny nauk ?cis?ych, które s? zazwyczaj wybierane przez ch?opców.

W tre?ci przygotowanego przez Eurydice (Biuro Eurydice przy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego) raportu pt. „Ró?nice w wynikach nauczania a p?e? uczniów. Obecna sytuacja i dzia?ania podejmowane w Europie” z 2009 roku mo?na przeczyta?, ?e:

„[Idea nauczania niekoedukacyjnego] daje dziewcz?tom i ch?opcom wi?ksz? dowolno?? wyboru przedmiotów niezwi?zanych z p?ci?, zapewnia dziewcz?tom mo?liwo?ci i pomaga im zwi?kszy? pewno?? siebie, a ch?opców zach?ca do ci??szej pracy bez obaw o utrat? wizerunku jako uczniów”. (rozdz. 6, str. 85)

Z badania przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Zró?nicowanej (EASSE) w placówkach w nim zrzeszonych coraz wi?ksza liczba uczennic, które uko?czy?y szko?y dla dziewcz?t, decyduje si? na studia w zakresie nauk ?cis?ych i na kierunkach technicznych. Tak?e liczba ch?opców, którzy decyduj? si? na studia nauczycielskie, czyli kierunek zdominowany przez kobiety, znacznie przewy?sza ?redni?.

DZIEWCZ?TA
Wi?kszy udzia? dziewcz?t na studiach z dziedziny nauk ?cis?ych i kierunkach technicznych

Istnieje wiele czynników, które mog? mie? wp?yw na brak ch?ci studiowania kierunków technicznych przez dziewcz?ta - stereotypy dotycz?ce p?ci obecne w naszych aulach i brak przyk?adów osób, a w szczególno?ci kobiet, które odnios?y sukces zawodowy. Wszystkie te czynniki wymagaj? g??bokiego rozwa?enia oraz podj?cia bada? i inicjatyw maj?cych na celu ich z?agodzenie.

W Lizbonie po spotkaniu Rady Europejskiej, jakie odby?o si? w marcu 2000 roku, wyznaczone zosta?y wspólne cele edukacyjne, które, jak zak?adano, powinny zosta? osi?gni?te przed ko?cem 2010 roku. Jednym z tych celów (w?ród 13 celów szczegó?owych) by? wzrost liczby osób podejmuj?cych studia w dziedzinie nauk ?cis?ych i technicznych. Równocze?nie d??y si? do zwi?kszenia podejmowania takich studiów przez dziewcz?ta, aby w ten sposób wyrówna? udzia? obu p?ci na tych kierunkach.

Z problemem tym boryka si? wi?kszo?? krajów europejskich. W Niemczech minister edukacji Annette Schavan (CSU) opracowa?a plan maj?cy na celu zmian? tej sytuacji. Przy pomocy sloganu Komm, mach MINT!(Przyjd? i we? udzia?) rz?d niemiecki chce zach?ci? m?odych uczniów do wyboru studiów na takich kierunkach jak nauki przyrodnicze, matematyka, informatyka i inne kierunki techniczne.

CH?OPCY
Zainteresowanie ch?opców pedagogik?

W niektórych krajach wprowadzono w ?ycie konkretne inicjatywy maj?ce na celu zach?cenie jak najwi?kszej liczby ch?opców do podejmowania zawodu nauczyciela. W Irlandii, Holandii, Anglii, Szwecji i Czechach zosta?y uruchomione specjalne programy i/lub kampanie maj?ce na celu zach?cenie ch?opców do podejmowania studiów w zakresie nauczania w szkole podstawowej oraz zapobieganie, aby ch?opcy podejmuj?cy nauk? w tym zakresie nie porzucali studiów. 

?ród?a 

Ró?nice w wynikach nauczania a p?e? uczniów. Obecna sytuacja i dzia?ania podejmowane w Europie. Eurydice, 2009  Link 

TWITTER