header image

Wsparcie instytucji mi?dzynarodowych

Wsparcie instytucji mi?dzynarodowych

Z uwagi na korzy?ci, jakie daje edukacja zró?nicowana, zosta?a ona poparta w traktatach mi?dzynarodowych dotycz?cych kwestii edukacji oraz w szczegó?owych przepisach prawnych ró?nych krajów nale??cych do OECD.


UNESCO

Wed?ug UNESCO nie uwa?a si? za dyskryminacj? „utworzenia lub utrzymywania oddzielnych systemów o?wiatowych lub zak?adów nauczania dla uczniów ró?nej p?ci” (art. 2 Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie o?wiaty z 14 grudnia 1960r., ratyfikowanej w 1999 r. przez Komitet Praw Gospodarczych, Spo?ecznych i Kulturalnych ONZ).


ONZ
Cytowany powy?ej artyku? 2 zosta? ratyfikowany przez Komitet Praw Gospodarczych, Spo?ecznych i Kulturalnych ONZ w 1999 roku.

Powszechna Deklaracja Praw Cz?owieka
Art. 26 ust. 3: „Rodzice maj? prawo pierwsze?stwa w wyborze nauczania, które ma by? dane ich dzieciom”.

· Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzaj?ca w ?ycie zasad? równego traktowania m??czyzn i kobiet w zakresie dost?pu do towarów i us?ug oraz dostarczania towarów i us?ug wy??cza ze swojego zakresu stosowania tre?ci zawarte w ?rodkach masowego przekazu lub og?oszeniach oraz kszta?cenie publiczne lub prywatne (punkt 13 preambu?y i art. 3 ust. 3).


Poparcie pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej

· Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzaj?ca w ?ycie zasad? równego traktowania m??czyzn i kobiet w zakresie dost?pu do towarów i us?ug oraz dostarczania towarów i us?ug wy??cza ze swojego zakresu stosowania tre?ci zawarte w ?rodkach masowego przekazu lub og?oszeniach oraz kszta?cenie publiczne lub prywatne (punkt 13 preambu?y i art. 3 ust. 3).


Zgodno?? z podstawowymi prawami Unii Europejskiej

· Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 14 ust. 3) uznaje wolno?? tworzenia placówek edukacyjnych i prawo rodziców do zapewnienia nauczania dzieci zgodnie z w?asnymi przekonaniami pedagogicznymi.


Poparcie wyra?one w przepisach prawnych dotycz?cych edukacji w wi?kszo?ci krajów europejskich

· Kraje takie jak Francja, W?ochy, Niemcy lub Belgia stosuj? t? Dyrektyw?, potwierdzaj?c tym samym s?uszno?? edukacji zró?nicowanej.

Francja zatwierdzi?a w sierpniu 2012 roku ustaw? nr 2012-954, która transponuje ró?ne przepisy prawa wspólnotowego dotycz?ce walki z dyskryminacj?, potwierdza, ?e edukacja zró?nicowana jest uznawana jako model pedagogiczny oraz odrzuca przes?ank?, ?e jest ona dyskryminuj?ca. 

 

TWITTER