header image

Walka ze stereotypami

Walka ze stereotypami

Edukacja zró?nicowana w skuteczny sposób daje uczniom swobod? wyboru ról uwa?anych za typowe dla p?ci przeciwnej, minimalizuje utrwalanie si? stereotypów i otwiera nowe mo?liwo?ci w zakresie wyboru przedmiotów uwa?anych tradycyjnie za „dziewcz?ce” lub „ch?opi?ce”, w których uczniowie i uczennice mog? si? realizowa?, nie b?d?c wystawionymi na presj? spo?eczn? ze strony rówie?ników p?ci przeciwnej.

Wspólnym problemem szkó? w ca?ej Europie jest wyst?powanie „kultury ch?opców” i ró?ni?cej si? od niej „kultury dziewczynek”. Obie p?cie zazwyczaj podejmuj? role i wype?niaj? normy, które zosta?y im narzucone i s? uto?samiane z ich p?ci?, co prowadzi do tego, ?e dzieci nie realizuj? w?asnych zainteresowa? naukowych i s? obarczone baga?em stereotypów na tle p?ci, które przynosz? do szko?y spoza niej.

W szkole zró?nicowanej pod wzgl?dem p?ci, je?li jest ona prowadzona w prawid?owy sposób, dopuszcza si? wiele sposobów realizowania si? jako m??czyzna lub kobieta. 

KORZY?CI DLA DZIEWCZ?T

Edukacja zró?nicowana daje uczennicom bardziej swobodne ?rodowisko nauczania, w której nie s? one wystawione na presj? spo?eczn?. Dziewcz?ta mog? w mniej ograniczony sposób sprawdzi? si? w przedmiotach tradycyjnie uznawanych za „ch?opi?ce”, odkry?, na co je sta?, a dzi?ki temu zwi?kszy? pewno?? siebie i podnie?? swoje ambicje naukowe. Nauka w ?rodowisku z ograniczonym do minimum niepo??danym wp?ywem stereotypów na tle p?ci przyczynia si? do odkrywania i pracowania nad osobowo?ci? oraz pozwala poszerzy? w?asne zainteresowania, co daje z kolei uczennicom lepsze perspektywy rozwoju zawodowego w przysz?o?ci.

Nauczycielki prowadz?ce zaj?cia w szko?ach ?e?skich s? dla swoich uczennic wzorami kobiet, w zakresie takich dziedzin jak technologia czy te? na polu rywalizacji sportowej. Ponadto, w szkole ?e?skiej prymuskami we wszystkich dziedzinach nauczania b?d? zawsze dziewczynki, które tak?e b?d? s?u?y?y za wzór dla swoich rówie?niczek.

KORZY?CI DLA CH?OPCÓW

Ch?opcy ucz? si? w ?rodowisku, do którego nie dopuszcza si? wielu przeszkadzaj?cych w nauce, typowo ch?opi?cych zachowa?. W szkole m?skiej nauczyciel mo?e ?atwiej dostosowa? sposób nauczania do potrzeb edukacyjnych swoich uczniów i stworzy? atmosfer? szkoln? z wi?kszym naciskiem na kszta?cenie i przekazywanie wiedzy.

Do podobnego wniosku doszed? socjolog ameryka?ski, Cornelius Riordan: „W pierwszej kolejno?ci nale?y zwróci? uwag? na to, ?e szko?a zró?nicowana przekazuje dziewczynkom i ch?opcom najlepsze wzorce sukcesu osobistego dla ka?dej p?ci. Szko?y zró?nicowane mog? dawa? szczególne korzy?ci uczennicom, gdy? najlepszymi we wszystkich dziedzinach nauczania b?d? dziewczynki, które b?d? mog?y s?u?y? za wzór dla swoich rówie?niczek. Ponadto, zaj?cia w szko?ach ?e?skich s? zazwyczaj prowadzone przez kobiety. Natomiast w szko?ach dla ch?opców uczniom przekazywane s? przede wszystkim wzorce m?skie, w postaci nauczycieli, którzy swoj? postaw? zach?caj? swoich uczniów do nauki i udowadniaj?, ?e tak?e ch?opcy mog? by? dobrymi uczniami”.

?ród?a
Indicator D5. Who are the teachers? Education at a Glance 2012 OECD Indicators Link
Ró?nice w wynikach nauczania a p?e? uczniów. Obecna sytuacja i dzia?ania podejmowane w Europie Eurydice, 2009 Link


[i1]Link do strony autora 

TWITTER