header image

Sprzyjanie w??czeniu spo?ecznemu

Sprzyjanie w??czeniu spo?ecznemu

Jest wiele przyk?adów, które pokazuj?, ?e edukacja zró?nicowana mo?e pomóc w walce z porzucaniem nauki i wspiera? równo?? szans w?ród uczniów znajduj?cych si? w niekorzystnym po?o?eniu spo?eczno-ekonomicznym.

Do?wiadczenie Stanów Zjednoczonych

W 2001 roku Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdzi? ustaw? No Child Left Behind Act („?adne dziecko nie pozostanie w tyle”) maj?c? na celu stawienie czo?a zbyt wczesnemu porzucaniu nauki. Ustawa umo?liwi?a wprowadzenie programów edukacji zró?nicowanej w publicznych placówkach o?wiatowych.

W ci?gu mniej ni? 10 lat liczba szkó? publicznych tego typu przekroczy?a 500 placówek, a ich utworzenie przynios?o bardzo pozytywne efekty. Zarówno prezydent Barack Obama, jak i sekretarz edukacji, publicznie wyrazili poparcie dla tego modelu.

KORZY?CI DLA DZIEWCZ?T

Najlepszym przyk?adem jest Young Women‘s Leadership School z Nowego Jorku, szko?a dla dziewcz?t z Harlemu i Bronxu, z których 70% ?yje poni?ej progu ubóstwa. Zak?adaj?c t? szko?? w 1996 r., za prezydentury Billa Clintona, jej twórcy zdali sobie spraw?, ?e dziewczynki te ?yj? w ?rodowisku zdominowanym przez ch?opców.

W 2002 roku 96% absolwentek szko?y zosta?o przyj?tych na uczelnie wy?sze, podczas gdy w Nowym Jorku ?redni poziom przyj?? na studia plasuje si? na poziomie 50%. Wyniki te zosta?y utrzymane i w roku 2006 szko?a TYWLS East Harlem zaj??a pierwsze miejsce pod wzgl?dem odsetka absolwentów (100%). W 2007 roku wska?nik ten wyniós? 97%, podczas gdy ?rednia w mie?cie utrzyma?a si? na poziomie 50%.

Zach?cona odniesionym sukcesem, fundacja Young Women’s Leadership Foundation zacz??a zak?ada? kolejne szko?y. Obecnie w sieci jej placówek, w Nowym Jorku, Filadelfii i Chicago, kszta?c? si? 1652 uczennice w wieku 12-18 lat pochodz?ce ze ?rodowisk o trudnej sytuacji materialnej. W roku szkolnym 2007/2008 pochodzenie etniczne ucz?cych si? w nich dziewcz?t kszta?towa?o si? nast?puj?co: 51% Afroamerykanek, 35% Latynosek, 9% Azjatek i 5% z innych grup etnicznych.

Zak?adanie szkó? tylko dla dziewczynek, maj?ce na celu zwi?kszenie ich mo?liwo?ci rozwoju spo?ecznego, ma miejsce tak?e w innych cz??ciach ?wiata.

KORZY?CI DLA CH?OPCÓW

W najbiedniejszych dzielnicach Chicago zaledwie jeden na 40 uczniów pochodzenia afroameryka?skiego podejmowa? studia wy?sze. W obliczu tak niepokoj?cych danych zrodzi? si? projekt Prep Urban Academies - sie? publicznych liceów dla ch?opców pochodzenia afroameryka?skiego, do których mog? oni dosta? si? drog? losowania. Odsetek uczniów ko?cz?cych te szko?y przekracza 95%. Co wi?cej, jedn? z pierwszych szkó?, jakie odwiedzi? prezydent Obama z ?on?, by?a jedno z tych liceów, w wyniku czego jego uczniowie zas?yn?li jako little obamas. 

?ród?a  
- Duncan can provide change we need.Chicago Tribune, Letter to the Editor 12/19/2008
- Charter Schools, Why they work. Plus: Arne Duncan talks education. Chicago Magazine. Febrero de 2009 

TWITTER