header image

Wzbogaca mo?liwo?ci edukacyjne

Wzbogaca mo?liwo?ci edukacyjne

Edukacja zró?nicowana to sposób kszta?cenia, który jest popularny dzi? i ma przed sob? du?? przysz?o??. Obecnie wiele krajów zachodnich zdaje sobie spraw? z tego, jak edukacja zró?nicowana mo?e pomóc w rozwi?zaniu nagl?cych problemów, z jakimi borykaj? si? ich systemy szkolnictwa, i ustanawia odpowiednie przepisy prawne u?atwiaj?ce tworzenie szkó? wy??cznie dla ch?opców lub dziewczynek.

Niektóre z najbardziej rozwini?tych krajów ?wiata, takie jak Niemcy, Stany Zjednoczony czy Dania, zapewniaj? nawet mo?liwo?? uczestniczenia w zaj?ciach dla poszczególnych p?ci w ramach szkolnictwa publicznego, wzbogacaj?c w ten sposób ofert? mo?liwo?ci edukacyjnych skierowan? do spo?ecze?stwa. Ponadto, powsta?a obszerna literatura naukowa, przede wszystkim w krajach angloj?zycznych, na temat wp?ywu edukacji zró?nicowanej jako uzupe?nienia nauczania koedukacyjnego.

Na ca?ym ?wiecie od kilkudziesi?ciu lat edukacja zró?nicowana jest uwa?ana za s?uszn? metod? nauczania, która zas?uguje na miano przedmiotu bada? naukowych realizowanych na uczelniach.

Komisarz UE ds. edukacji, kszta?cenia, kultury i m?odzie?y, S?owak Jan Figel, otwarcie wypowiedzia? si? na temat edukacji zró?nicowanej:

„Europa jest na tyle rozleg?a, ?e mog? w niej istnie? wszystkie modele edukacyjne. Nie jeste?my przeciwni edukacji zró?nicowanej i nie b?dziemy narzuca? jednego modelu, poniewa? nie chcemy wprowadza? systemu jednolitego”.
Wywiad z Janem Figlem opublikowany w dzienniku La Razón z 18 maja 2009 roku. Link

TWITTER